Защо се нуждаем от безплатни икономически зони?

Свободна икономическа зона е достатъчнаусловна концепция. Днес има около тридесет тълкувания на това определение. Във всички случаи обаче се прилага концепцията за преференциален или безмитен износ и внос на стоки в зоната, изолация от останалата част на страната по паричен, финансов, търговски и икономически начин. Това също така показва тясна връзка със системата на световния пазар.

Свободните икономически зони (SEZ) се считат за важна институция на световната икономика, специална форма на международна интеграция.

Привилегированите условия за предприемачи (национални и чуждестранни) допринасят за развитието на индустрията и инвестирането на капитали.

Свободните икономически зони могаткласифицирани според техните собствени характеристики. Това позволява да се формира тяхното последващо типизиране в съответствие с най-съществените характеристики.

Свободните икономически зони могатОбмислете да вземете под внимание организацията на формите на икономическа дейност, използвани предимно в една или друга територия. Разделянето е възможно и в съответствие с поставянето на производствените сили в държавната територия. Свободните икономически зони могат да бъдат разглеждани и като се вземе предвид съотношението на разпределение и производство на допълнителен и необходим продукт, произведен директно на една или друга територия. Класирането е възможно и в съответствие с възможността за разширяване и разпространение на установените граници на изолирана зона до други области, индустрии или области, свързани с нея (с тази област).

Създаване на свободна (специална) икономическазоната се счита за много ефективна посока в развитието на икономическата структура на определен регион или територия. Като правило тази посока е фокусирана върху решаването на определени първични задачи, въплъщаването на стратегически проекти и програми. В същото време преференциалната система, която е създадена на свободната икономическа територия, трябва да бъде напълно индивидуализирана. Важно условие е тясната връзка на тази система с проектите и програмите, които се изпълняват.

Днес специалните икономически територии (зони) придобиват статут на неразделна част от световната икономика.

Има голям брой разновидности от тяхплощи. В съответствие със зададените задачи SEZ могат да се съсредоточат върху разширяване на износа, стимулиране на производството за нуждите на вътрешния пазар, включително за целите на заместването на вноса. Освен това въвеждането и развитието на нови разработки може да се осъществи в тези територии. Като се вземат предвид задачите, възложени на свободната икономическа зона, експертите идентифицират търговски, комплексни, производствени зони, както и области от технически и новаторски тип и други.

Днес такива райони съществуват в повече от стодвадесет страни по света. Тези зони до голяма степен стимулират растежа на заетостта на гражданите, увеличаването на експортното производство. Според експерти до 2020 г. ФЕИ ще отчете между двадесет и двадесет и пет процента от общия търговски оборот в света. Това показва, че ролята на тези територии непрекъснато нараства.

Целите на формирането на специални икономически зониразнообразен. Те са създадени за привличане на инвестиции, повишаване на конкурентоспособността на определено производство (производство), развитие на износа, за укрепване на иновационната активност в националните предприятия.

Съществуващите свободни икономически зони в БългарияРусия допринася за въвеждането на сложни подобрения в регулаторната, административната и законодателната сфера. Почти всички видове ФЕИ се разпространяват на територията на страната: пристанище, технически и промоционални, туристически, развлекателни, промишлени и други.