Икономическите функции на държавата

В различни видове икономики държавата играеактивна роля при формирането на пазарни макроикономически процеси. Той прилага политическите, социални и икономически принципи на гражданското общество.

Икономически функции на държавата на пазараикономиката като правило се състои в регулирането на слабостите на пазарния механизъм - в случаите, когато няма независима корекция на ситуацията или когато има неефективно въздействие на пазара. В такива случаи държавата създава равни условия за конкуренцията на предприемачите, ограничавайки властта на монополите. Тя се грижи за производството на необходимото количество услуги и стоки в тези случаи, когато пазарният механизъм не може да отговори адекватно на нуждите на населението.

Икономическите функции на държавата се проявяват всоциално справедливо разпределение на доходите, което пазарът не предоставя. Държавата е длъжна да се грижи за възрастните, нуждаещите се, хората с увреждания. Тя трябва да обръща внимание на сферата на научното фундаментално развитие. Тази необходимост възниква поради нежеланието на предприемачите да се занимават с подобен проблем поради високите рискове, крайните високи разходи и липсата на бързи доходи.

Икономическите функции на държавата са и в регулирането на пазара на труда. Държавните органи вземат мерки за предотвратяване и намаляване на безработицата, тъй като пазарът на правото на труд не гарантира.

Икономически цели и функции на държавата

Основните функции на държавата в областта на икономиката включват:

1. Създаването на законодателство, което позволява икономически решения. Държавните органи разработват и приемат закони, които регулират дейността на организациите и предприятията с различни форми на собственост, както и предприемачи, определят задълженията и правата на гражданите.

2. Осигуряване на икономическа стабилност. С помощта на кредитна, парична, фискална и данъчна политика държавата предприема мерки за предотвратяване на спад в производството, намаляване на безработицата, намаляване на инфлацията, поддържане на националната валута и поддържане на стабилно ценово равнище.

Ако пазарният механизъм не успее да поддържа структурния и макроикономически баланс в тези процеси, държавата се намесва.

Икономическите функции на държавата се състоят в разработването на стратегия за развитие, създаването на предприемачески и инвестиционен климат и социалните условия на икономиката.

Държавата се занимава с организацията на производствотоуслуги и стоки, към които частният сектор не обръща необходимото внимание. Той създава условия за успешно развитие на комуникацията, транспорта, селското стопанство, ангажира се с определяне на разходите за наука и отбрана, изпълнява и формира програми за развитие на здравеопазването и образованието.

Държавните органи осигуряват социалнизащита и осигуряване на социални гаранции, които включват определяне на минималната работна заплата, изплащането на пенсии за инвалидност, старост, обезщетения за безработица и различни видове помощ за категориите на населението с ниски доходи.

С помощта на държавата се предоставя подкрепавъншния свят на националния бизнес, неговите дейности са координирани с цел повишаване на конкурентоспособността на националната икономика в условията на световната икономика. Държавата предприема мерки за противодействие на факторите и заплахите за нестабилност, осигурява икономическа сигурност и на правилното ниво поддържа способността за отбрана.

В допълнение към общите принципи икономическите функции на държавата се проявяват в регулирането на специфични сфери и сектори на икономиката, както и нейното развитие в определени райони на страната.